Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

Ενότητα 27η - Το κίνημα στο Γουδί (1909)ενότητα 27η το κίνημα στο γουδί (1909) from Kvarnalis75
                                                                 


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το κίνημα στο Γουδί (1909)
Τα αίτια-συνθήκες που προκάλεσαν το κίνημα στο Γουδί
Οικονομικά
Ø Η χώρα, στα τέλη του 1 9ου αιώνα, αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα λόγω:
-      της πτώχευσης του 1 893,
-      της επιβολής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (1898),
-      των πολεμικών αποζημιώσεων στην Τουρκία μετά την ήττα του 1897,
-      της αποπληρωμής δανείου από τις Δυνάμεις.
Ø Στις αρχές του 20ού αιώνα περιορίζονται οι εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων.
Ø Παράλληλα, μειώνονται τα εμβάσματα των Ελλήνων μεταναστών από Αμερική
και Αίγυπτο.
Ø Επιβάλλεται δυσβάστακτη φορολογία στις λαϊκές τάξεις.
Εθνικά
Ø Στην Ελλάδα κυριαρχεί:
-      αίσθημα ντροπής εξαιτίας της ήττας στον πόλεμο του 1 897,
-     δυσαρέσκεια για τη μη προώθηση των εθνικών διεκδικήσεων και την έλλει­ψη βοήθειας προς τους αλύτρωτους Έλληνες, ώστε να απελευθερωθούν («άψογη στάση»).
Πολιτικά-πολιτειακά
Ø Επικρατεί πολιτική αστάθεια:
-      σχηματισμός αλλεπάλληλων κυβερνήσεων,
-      μεγάλες αδυναμίες κομμάτων.
Ø Οι επεμβάσεις του βασιλιά στην πολιτική ζωή της χώρας και στις ένοπλες δυ­
νάμεις (διορισμός πριγκίπων σε ηγετικές θέσεις του στρατεύματος) και η σύ­
γκρουση του πρίγκιπα Γεώργιου με το Βενιζέλο επιδεινώνουν την κατάσταση.
Συντεχνιακά - επαγγελματικά
Ø Παρατηρείται στασιμότητα στην ιεραρχική εξέλιξη στο στράτευμα.
Στρατιωτικός  Σύνδεσμος
Ø Πρόκειται για μια οργάνωση κατώτερων αξιωματικών.
Ø Ιδρύθηκε το Μάιο του 1 909. Αργότερα, τον Ιούλιο του 1909, εξέλεξε αρχηγό το συνταγματάρχη Νικ. Ζορμπά.
Εκδήλωση του κινήματος
Ø Το κίνημα εκδηλώθηκε στο Γουδί στις 15 Αυγούστου 1909.
Ø Αφορμή υπήρξε η απόφαση της κυβέρνησης να συλλάβει την ηγεσία του Συν­δέσμου.
Ø Η νέα κυβέρνηση (Κυρ. Μαυρομιχάλη) έκανε δεκτά τα αιτήματα του Συνδέ­σμου, που συνοψίζονταν στο σύνθημα «Ανόρθωσις». Αυτά ήταν:
-      η αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, με απομάκρυνση των πριγκίπων και βαθμολογική εξέλιξη των αξιωματικών,
-     η προώθηση μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, τη δικαιοσύνη, την εκπαί­δευση, τη διοίκηση του κράτους, την εκκλησία.
Απήχηση
Ø Οι επαγγελματικές οργανώσεις -έκτος των ιατρών και των δικηγόρων- στηρί­ζουν το κίνημα με συλλαλητήριο στις 14 Σεπτεμβρίου 1909.
Ø Υπάρχει απόσταση στην αντιμετώπιση του κινήματος μεταξύ των μεσοαστικών και των μεγαλοαστικών στρωμάτων.
Ø Εκδηλώνεται η ανησυχία των ευρωπαϊκών Δυνάμεων.
Ενέργειες του Στρατιωτικού Συνδέσμου
Ø Αρχικά προωθεί την υλοποίηση του προγράμματος του μέσω της νέας κυβέρ­νησης.
Ø Μετά την αποτυχία της προσπάθειας, προχωρεί στην πρόσκληση του Ελ. Βενι­ζέλου, για να αναλάβει τα πολιτικά ηνία της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου